GYIK NEA-16-SZ szakmai pályázathoz

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK (GYIK) NEA-16-SZ szakmai pályázathoz

A NEA-16-SZ jelű „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.” című pályázati kiíráshoz

Hol érhető el az EPER?

A munkálatokat az EPER-ben, az EMET-rendszerében szükséges végezni! Az alábbi belépési ponton érheti el alrendszerünket: www.eper.hu – „EMET-Rendszer” – „Új pályázói belépés” – felületen.  Továbbá az EPER-hez található egy pályázói belépési pont az EMET honlapján, melyet az alábbi linken érhet el: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/eper/

Az EPER-EMET –belépési kódok ( felhasználónév, jelszó) igénylése hogyan történik?

A belépési kódokat a nea@emet.gov.hu e-mailen igényelheti a következő adatok megadásával: szervezet neve, adószáma, címe, e-mail címe, hivatalos képviselő neve. Továbbá az e-mailhez mellékletként csatolni szükséges az EPER-ben regisztrált, aláírási jogosultsággal rendelkező hivatalos képviselő erre vonatkozó kérelmét aláírásával ellátva.

Az EPER belépést követően nem látható a pályázati kategóiáknál egy NEA pályázat sem, hol találhatóak a pályázati kategóriák?

Ebben az esetben valószínűleg nem az EMET-EPER felületén regisztrált, kérjük az alábbi belépési pontot használja:

http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx

Azon pályázók esetében, akik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő más pályázati kategóriái kapcsán már nyújtottak be regisztrációs nyilatkozatot 2015-ben és azt a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította szükséges-e ismételten a regisztrációs nyilatkozat beküldése a NEA pályázataihoz is?

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni.

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-keres

Amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval nem szükséges a nyilatkozat ismételt beküldése. Amennyiben időközben változott a szervezet valamely adata, akkor szükséges benyújtani új regisztrációs nyilatkozatot postai úton. Kérjük, a megváltozott adatokat hivatalos iratokkal is igazolja, ezen dokumentumokat csatolja regisztrációs nyilatkozatához.

Az EPER, belépést követően arra figyelmezetet, hogy a szervezetnek nincs érvényes regisztrációs nyilatkozata a 2015-ös évre, azonban nem történt változás a szervezet adataiban. Szükséges-e ez esetben a regisztrációs nyilatkozat beküldése?

Nem, amennyiben nem történt változás a szervezet adataiban, nincs további teendő. A szervezet regisztrációja meghosszabbításra kerül.  A szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal adataival szükséges egyeztetni.

Mekkora a pályázati díj és milyen formában fizethető be, milyen számlára?

 A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig 2.000,-Ft összegű pályázati díjat kell megfizetni kizárólag banki utalással a pályázatot benyújtó szervezet adószáma és NEA feltüntetésével az alábbi számlaszámra: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000

(IBAN: HU17100320000145146100000000).

Továbbá az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-be a „dokumentumbeküldőn” keresztül csatolni szükséges. A pályázati díjat nem kell befizetni, ha a NEA-16-SZ kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már befizette.

Kinyomtatható-e benyújtott pályázati adatlap és a költségvetés részletezése?

Igen, a pályázati adatlapon lapfülenként a Ctrl+P billentyűparancs segítségével kinyomtatható az adatlap képe. A nyomtatóbarát verzió letöltésére az alábbi ikon segítségével nyílik lehetőség:

A költségvetés tétel részletezését – amennyiben nem látható teljes terjedelemben – a kívánt rubrikában szereplő szöveg kijelölését követően, kivágás (Ctrl+C billentyűparancs), majd új szöveges dokumentumba beillesztést (Ctrl+V billentyűparancs) követően nyomtathatjuk ki. A kivágás-beillesztés funkció használatára az egér jobb gombját a kijelölt szövegen tartva is lehetőség nyílik. 

Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet?

Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kitétel.

A közhasznú jogállását a szervezet elvesztette, erről azonban még nem kapott kézhez bírósági végzést, vagy az ellen fellebbezés van folyamatban.

Szükséges-e ez esetben a Saját adatok módosítása és új regisztrációs nyilatkozat beküldése?

Nem szükséges. A szervezet hivatalos képviselője vagy címe módosult, a szervezet kérvényezte a változtatást az illetékes hatóságnál, azonban a változtatás még nem emelkedett jogerőre.

Ez esetben a módosítást szükséges-e átvezetni az EPER Saját adatok pontjában?

Nem szükséges, azonban szükséges a változtatást alátámasztó dokumentumokat (a szervezet döntéshozó szerve által hozott változtatásról szóló jegyzőkönyv oldalhű digitális másolata, a változás illetékes hatósághoz történő bejelentését igazoló dokumentum oldalhű digitális másolata) az EPER Dokumentumbeküldőjének segítségével csatolnia a pályázat benyújtásakor. A formai ellenőrzés során bekövetkező jogerőre emelkedés esetében, a dokumentumok beküldése magyarázza az EPER adatai és a birosag.hu-n elérhető adatok közötti ellentmondást. A jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges az EPER adatok módosítása és új regisztrációs nyiltakozat beküldése.

Amely szervezet az elmúlt három évben részesült NEA támogatásban nyújthat-e be idén is támogatási igényt?

Igen, a korlátozó jogszabályi rendelkezést hatályon kívül helyezte a jogalkotó.

Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani a pályázatot, mint az előző évben? 

Igen, amennyiben a szervezet alapcél szerinti tevékenységei között több kollégiumhoz köthető tevékenység is szerepel, az EPER regisztráció során a szervezet főtevékenységét aszerint kell megjelölni, hogy melyik kollégiumhoz kívánja a pályázatát benyújtani. A főtevékenység módosítására a Saját adatok menüpontban van lehetőség, módosítást követően új regisztrációs nyilatkozat beküldése szükséges.

Milyen jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot a NEA kiírásaira?

Egyesületek, alapítványok és szövetségek. A pályázati kiírás 5. „ Pályázók köre” pontja tartalmazza az ezzel kapcsolatos bővebb információkat. 

A 2015-ben létrejött civil szervezeteknek nincs 2014. évi beszámolója, ez esetben hogyan nyújthatnak be pályázatot?

Az utolsó üzleti évről szóló beszámoló elkészítése és letétbehelyezése feltétele a pályázat benyújtásának. Ez esetben a beszámoló elkészítése és letétbe helyezése a pályázat benyújtása előtt szükséges. Felhívjuk figyelmüket arra, abban az esetben nem nyújthat be pályázatot,  ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés a pályázat benyújtásának évében emelkedett jogerőre.

Mitől függ, hogy egy szervezet nyertes lesz vagy várólistára kerül?

A tartalmi bírálati szempontokat a pályázati kiírás 15. pontja tartalmazza. A pályázatok szakmai bírálatát a NEA Kollégiumai végzik. A Kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza. A pályázatok pontszám szerinti csökkenő sorrend képeznek rangsort. Amennyiben pontegyenlőség szerint, a rangsor nem dönthető el, akkor a rangsort – pontegyenlőségnél – a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül). A támogatási keretösszeg kimerülését követően a rangsorban következő pályázatok várólistára kerülnek, a bírálaton elért rangsor helyezésük szerint.

Milyen formában biztosítható az elvárt önrész?

A pályázat benyújtásához önrészként a támogatási összeg legalább 10%-át saját forrásként szükséges vállalni. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka formájában, dologi feltételek vagy szolgáltatások biztosításával ), és/vagy pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben. A pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben rendelkezésre álló saját forrásról a pályázatban nyilatkozni kell ( hivatalos képviselő aláírásával), amit a „dokumentumbeküldőn” keresztül az EPER-be fel kell csatolni.

Mit jelent a letétbehelyezési igazolás?

A letétbehelyezés az utolsó, lezárt üzleti év számviteli beszámolójának OBH-nál történő letétbehyezését jelenti. Letétbehelyezés igazolásául elfogadható : A postára adás feladóvevénye, vagy az OBH igazolása, illetve az OBH érkeztető bélyegzője.

Szükséges-e EPER-be feltölteni a számviteli beszámolót?

A pályázat formai vizsgálatakor ellenőrzésre kerül, hogy van –e a pályázónak a www.birosag.hu oldalon, vagy az EPER-ben elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírt, keltezett az utolsó leárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója. Amennyiben a pályázó meggyőződött arról, hogy a www.birosag.hu oldalon elérhető a kért beszámoló, úgy nem szükséges az EPER-be is feltölteni.

Mit jelent az átlátható szervezet?

Az a szervezet minősül átlátható szervezetnek, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti feltételeknek megfelel.

Amennyiben a saját forrás igazolását önkéntes munkával kívánja fedezni a szervezet, úgy kizárólag a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya (Köt tv.) alatt végzett önkéntes munka számolható el?

Igen, a következők alapján:

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján.

Működési célú támogatásra pályázhat-e a szervezet, ha a legutolsó lezárt üzleti évéről szóló számviteli beszámolója alapján az árbevétele meghaladja az 50 millió forintot? 

Igen, de csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható a Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bekezdése értelmében. 

Szakmai célú támogatásra pályázathat-e a szervezet, ha az utolsó lezárt üzleti évben az árbevétele meghaladja az 50 millió Ft-ot?

Igen, kizárólag az Új nemzedékek jövőjéért kollégiumban nyújthatnak be pályázatot azon civil szervezetek, amelynek az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló szerinti bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot és csak a „civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása” támogatási cél választása esetén és kizárólag visszatérítendő formában.

Amennyiben működési és szakmai pályázatot is nyújt be a szervezet, akkor kétszer kell megfizetni a 2000,-Ft összegű pályázati díjat?

Nem, a pályázati díjat a 2016-os pályázatoknál csak az elsőként benyújtott pályázat esetében kell megfizetni, banki utalással. Az átutalás bizonylatát az EPER „Dokumentumbeküldő”-be feltölteni szükséges.

Véglegesíthető-e a pályázat, ha az EPER-ből a Regisztrációs nyilatkozatomat beküldtem, de azt még a Támogatáskezelő nem bírálta el?

Igen, a pályázat véglegesíthető. A regisztrációs nyilatkozatokat a támogatáskezelő a beérkezés sorrendjében, folyamatosan bírálja el, ellenőrzi az OBH-n szereplő adatokkal. Amennyiben a szervezet adataiban nem történt változás, akkor nem kell új regisztrációs nyilatkozatot benyújtani. Adatváltozás esetén szükséges új regisztrációs nyilatkozat megküldése (a változást alátámasztó dokumentumokkal együtt) és ezzel egyidejűleg véglegesíthető pályázat. 

Mit a teendő, ha az EPER-ben azt lehet látni, hogy 2099.12.31-ig érvényes a regisztráció?

Abban az esetben, ha a szervezet adataiban változás történt, akkor új regisztrációs nyilatkozatot kell beküldeni. Minden a Támogatáskezelő által elfogadott regisztrációs nyilatkozat érvényessége meghosszabbításra került, mivel nincs éves regisztrációs kötelezettsége a civil szervezeteknek. A pályázó adataiban év során bármikor módosíthat és új regisztrációs nyilatkozatot küldhet be a Támogatáskezelő részére.

GYIK LETÖLTÉS

EMETVélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .